Informácia o spracúvaní osobných údajov

(v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“)

___________________________________________________________________

 

Prevádzkovateľ: CLIENT SERVICE, s.r.o.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 36 552 461, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 13845/N

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: ciglan@clientservice.sk

 

Účel spracúvania: spracúvanie dokumentov v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu prevádzkovateľa, spracúvanie došlej a odoslanej pošty.

 

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné  na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov najmä v zmysle zákona o archívoch a registratúrach

 

Príjemcovia: Slovenská pošta, Kuriérska služba, oprávnené orgány štátu

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je nevyhnutne spojené s výkonom pracovných úloh a administráciou korešpondencie odosielanej/prijímanej prevádzkovateľom. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa.

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa

 

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.clientservice.sk/.