Informácia o spracúvaní osobných údajov

(v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“)

___________________________________________________________________

 

Prevádzkovateľ: CLIENT SERVICE, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 36 552 461, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 13845/N

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: ciglan@clientservice.sk

Účel spracúvania: predaj produktov prostredníctvom e-shopu

Právny základ spracúvania: spracúvanie sa vykonáva podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Príjemcovia: externý poskytovateľ účtovných služieb, oprávnené orgány štátu

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Doba uchovávania: 6 mesiacov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je možné zabezpečiť požadovaný produkt alebo službu.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.clientservice.sk/.