Peter Ondrejkovič – Kapitoly z meditológie výskumu v sociálnych vedách

 24.00
CZK 624.00

Publikácia charakteru monografie zdôrazňuje, že mnohé kľúčové otázky zostávajú v podobných publikáciách nedoriešené, alebo sa im venuje iba okrajová pozornosť.

Často sme svedkami i toho, že niektoré významné otázky sa pokladajú za definitívne vyriešené a samozrejmé, a preto nevhodné na to, aby sa “otvárali” alebo hoci len spomínali, nakoľko sa považujú za všeobecne známe, alebo triviálne.

Známy výrok Karla Poppera “… nič také… nejestvuje”, si mnohí metodológovia osvojili a to tak zástancovia kvantitatívnych, ako aj kvalitatívnych metód, osobitne v oblasti spoločenskovedného výskumu.

Kapitoly na 318 stranách v tejto práci vznikli práve preto, aby ukázali, že to tak nie je. Práca chce skôr prispieť k vyplneniu niektorých medzier medzi pragmatickými “návodmi”, ako postupovať v spoločenskovednom výskume a zložitými teoretickými pojednaniami, väčšinou však kvôli svojej zložitosti zameranými iba na parciálne otázky vedy a výskumu, príp. na relatívne úzky okruh odborníkov.

Súčasťou publikácie je aj obrázková príloha, so stručnou charakteristikou najvýznamnejších metodológov.

Kategórie:
Hmotnosť 0.5 kg
Rozmery 24.5 × 17.5 × 2.5 cm