Informácia o spracúvaní osobných údajov

(v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“)

___________________________________________________________________

Prevádzkovateľ: CLIENT SERVICE, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 36 552 461, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 13845/N

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: ciglan@clientservice.sk

Účel spracúvania: riešenie požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov 

Právny základ spracúvania: spracúvanie je nevyhnutné  na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov najmä v zmysle uvedeného nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

Príjemcovia: Úrad na ochranu osobných údajov SR

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Doba uchovávania: 2 roky

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nebude možné žiadosť dotknutej osoby riadne posúdiť, príp. ju vybaviť.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.clientservice.sk/.