Informácia o spracúvaní osobných údajov

(v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“)

___________________________________________________________________

Prevádzkovateľ: CLIENT SERVICE, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 36 552 461, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 13845/N

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: ciglan@clientservice.sk

Účel spracúvania: spracúvanie kontaktných údajov zástupcov obchodných a iných partnerov v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa.

Právny základ spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: riadny a efektívny výkon podnikateľských činností prevádzkovateľa.

Príjemcovia: Úrad na ochranu osobných údajov SR

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Doba uchovávania: 10 rokov

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou avšak za účelom riadneho výkonu podnikateľských činností prevádzkovateľa je nevyhnutné poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nebude možné žiadosť dotknutej osoby riadne posúdiť, príp. ju vybaviť.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba  má  tiež  právo namietať  proti  spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa  jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

  • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami   dotknutej osoby, alebo
  • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.clientservice.sk/.