Informácia o spracúvaní osobných údajov

(v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES – General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“)

___________________________________________________________________

Prevádzkovateľ: CLIENT SERVICE, s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 36 552 461, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka: 13845/N

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: ciglan@clientservice.sk

Účel spracúvania: monitorovanie prevádzkových priestorov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Príjemcovia: oprávnené orgány štátu, advokáti

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: nevykonáva sa

Doba uchovávania: 30 dní

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou avšak za účelom zabezpečenia ochrany majetku prevádzkovateľa a zaistenie bezpečnosti jeho zamestnancov a iných osôb je monitorovanie priestorov nevyhnutné.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: nevyužíva sa

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba  má  tiež  právo namietať  proti  spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa  jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže

  • nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami   dotknutej osoby, alebo
  • dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa http://www.clientservice.sk/.